понеделник, април 20, 2009

Любовен кодекс

При археологически разкопки наскоро бе открит този уникален исторически документ с ненадминато значение за юридическата наука. Със сигурност предстои по-подробното му изучаване и тълкуване от учени и специалисти, но междувременно с немалко труд успяхме да се доберем до оригиналния му текст - и в името на информираността на нашите читатели го публикуваме тук, без редакция:

Ancient Love Codex

Преамбюл
Настоящият Кодекс регулира основанията за възникване, правилата за употреба и прекратяване на всички видове любов, определя условия и ограничения за осъществяване на любовните права и свободи.

Обща част
Глава 1. Общи положения.
§1. Дефиниция на любовта.
За любов се признават отношенията между физически лица по повод и без повод. Сексуалните отношения се уреждат от нормите на други области на правото.
§2. Источници на любовното право.
Любовните отношения се регулират от нормите на настоящия Кодекс, надписи по стените, уравнения с две неизвестни, писма, стихове, серенади и видеоматериали.
§3. Принципи на любовта.
Любовните отношения се базират на принципите на равенство на страните, участие в любовните отношения на две лица от противоположен пол, доброволност, искреност, вярност и активно отношение на страните една към друга.
Любовта не зависи от расата, националността, религиозната и обществена принадлежност, произхода, възрастта, местожителството, предходните любовни връзки и други ограничения.
§4. Форми на любовта.
Любовта може да приема формата на едностранно насочен вектор, отсечка, триъгълник, квадрат и други многоъгълници, както и да се превръща в точка.
Глава 2. Субекти на любовните права.
§5. Любовна правоспособност.
Всеки има правото да обича и да бъде обичан по всички начини, незабранени от закона.
Любовните отношения са субектово-субектни.
§6. Статут на мъжа като субект на любовни права.
1. Под понятието "мъж" се разбира човек, способен да гледа, слуша, яде, спи, разхожда, работи, а също така и в някои случаи да мисли.
2. Мъжът има право:
а) да обича субекти от другия пол (по-нататък наричани само "жени"), препоръчително е това право да се упражнява по отношение само на една от тях и за цял живот;
б) да проявява знаци на внимание към обичаните жени, да ги носи на ръце, да ги ухажва по други законни начини;
в) да получава от любимата жена целувки, картички, пяна за бръснене, чорапи и други знаци на внимание (включително заплата);
г) да встъпва в съперничество с други мъже в случаи и правила, определени от закона;
д) да дава и изпълнява обещания според своята компетенция.
Мъжете също така се ползват с право на отлагателно вето при вземане на решения.
3. Мъжете са задължени:
а) да изпълняват дадените на любимата жена обети и обещания, освен в случаите, когато любовта е отминала;
б) да защитават любимата жена от хлебарки, мишки, жаби, змии и други гадини;
в) да се женят за любимата жена, да понасят други форми на отговорност в случаи, предвидени от закона;
г) да изпълняват други мъжки задължения в съответствие с законите на природата и други нормативни актове.
§7. Статут на жените като субект на любовните права.
1. Под понятието "жени" се разбират останалите хора с изключение на мъжете.
2. Жените имат право:
а) да обичат субекти от противоположния пол (по-нататък наричани само "мъже") и други измислени персонажи;
б) да използват козметика, прическа, облекло и други невербални средства за привличане на внимание. Употребата за привличане на внимание на лексически форми е категорично забранена;
в) да си пробиват път към сърцето на мъжа чрез неговите уши, устни, шия, дробове, стомах и други органи;
г) да дирят информация за предишни любовни отношения на мъжа. Жените носят лична отговорност за резултатите от своите дирения;
д) да получават безплатна консултация от приятелка по любовни въпроси;
е) да приемат от любимия и употребяват бонбони, червила, парфюми, средства за миене на съдове и други знаци на внимание.
Жените също така се ползват с право на отказ при взимане на решения.
3. Задължения на жените
Няма такива, освен задължението строго да следят мъжът да изпълнява своите задължения.
§8. Любовна дееспособност.
На любовта са подвластни всички възрасти.
§9. Дееспособност до 14 години.
Пази честта си на младини.
§10. Дееспособност до 22 години.
Кови желязото, докато е горещо.
§11. Дееспособност по време на брака.
Свършил си си работата – свободен си.
§12. Дееспособност след 60 години.
Без труд и риба от езеро не се вади.
§13. Участие на трети лица в любовните отношения.
1. В любовта третият е излишен.
2. По споразумение на страните в любовните отношения могат да бъдат включени трети лица в качеството на пощальон, консултант, музикант за серенади, както и бавачка.
3. Трети лица, възпрепятстващи осъществяването на любовни отношения (родители, съседи, съперници), са задължени да компенсират щетите (пропуснатите ползи) или да се подчинят на правилото на параграф 1 от настоящия член.

Същинска част
Раздел I. Основни етапи на любовните отношения.
Глава 3. Запознанство.
§14. Дефиниция на запознанството.
За запознанство се приема среща на две лица, започваща с думите:
• "Ще ме ориентирате ли как да намеря Националната библиотека "Кирил и Методий"?" – при употреба в 3 часа през нощта;
• "Можете ли да ми кажете колко е часът?" – при наличие на часовник;
• "Госпожице, как се казвате?"
• и други умни въпроси.
§15. Опосредствано запознанство.
Запознанството се смята за опосредствано, ако става чрез средства за връзка (телефон, вестник, Интернет, слънчев лъч), или чрез трети лица.
§16. Непосредствено запознанство.
1. Непосредственото запознанство се осъществява чрез изграждане на непосредствен визуален (дължина и цвят на косите, краката, ръцете, други телесни израстъци), обонятелен (мирис на парфюм или пот), слухов (тембър на гласа, привлачване на краката), а в някои случаи и вкусов контакт.
2. При запознанство на обществени места за целите на безопасността е категорично забранено:
а) качването в трамваи, тролейбуси, автобуси и самолети с №13;
б) объркването в тълпата на обекта на запознанство;
в) носенето на черни очила, които могат да изкривят представата за интересуващия ви обект.
3. Честото посещение на уединени места повишава шансовете на субекта да проведе успешно запознанство.
За уединени места се смятат:
• районите на Крайния Север и свързаните с тях територии;
• непроходими гори;
• пустини;
• планински върхове;
• шахти;
• континенталният шелф;
• околоземната орбита;
• други места с гъстота на населението не повече от двама души на квадратен километър.
Глава 4. Повторни срещи.
§17. Определяне на умишлена среща.
1. Умишлената среща (нататък наричана само "среща") се определя в интерес на съответното лице с отчитане на необходимото му време за покупка на цветя, гладене на костюм, почистване на обувки и други нужди.
2. Мълчанието на едната страна при определянето на среща от другата страна се приема за израз на съгласие на противоположната страна на срещата, или за признак на глухота или немота.
3. Мястото на провеждане на срещата се определя в съответствие с правилата на параграф 3 от чл.16 на Кодекса и не може да бъде променяно без известяване на другата страна.
4. Срокът на провеждане на срещата се изчислява в дни, часове и минути по местното време.
§18. Очакване и подготовка на среща.
1. Среща, състояла се до 24 часа на последния ден от срока, се смята за проведена.
2. Продължителното чакане на едната страна може да бъде предизвикано от старателна подготовка за срещата на другата страна, в което се включват изборът на облекло, сресването на косата, употребата на парфюм и други уморителни занимания.
3. Закъснението с 10 минути свидетелства за скромността на момичето, закъснението с 20 минути – за нейната точност, а с 30 минути и повече – за това, че тя не желае да вижда любимия или за това, че той е объркал мястото на срещата.
§19. Провеждане на среща.
1. Минималната продължителност на срещата се определя на 1 час и 30 минути.
2. Общото време на срещата не бива да надвишава 24 часа.
3. За жените настоящият кодекс определя норма на козметика в зависимост от цвета на кожата, размера на лицето и осветеността на помещението, но не повече от 2 кг на едно лице.
4. Количеството на предметите от облеклото на един влюбен по време на среща се определя предвид изискванията на параграф 2 от чл. 20 на настоящия Кодекс, като сред тези предмети задължително трябва да са включени чифт обувки.
5. Не се допуска употребата на парфюм в обеми, надвишаващи един литър на едно лице за една среща.
6. Не се допуска употребата на освежител на въздуха вместо парфюм.
7. Броят на невербалните средства на общуване от вида "целувка" по време на срещата не бива да надвишава физическите възможности на двете страни.
8. Разстоянието между страните е обратнопропорционално на поредния номер на срещите им.
9. Щастливите не гледат часовника.
§20. Раздяла след среща.
1. Процесът на раздяла не бива да трае по-малко от 30 минути.
2. Броят връщания за забравени вещи се допуска в пределите на 4 до 12 пъти за времето на една раздяла.
3. Дължината на маршрута при изпращане е правопропорционална на поредния номер на срещата.
4. Забранява се довеждането до дръжката на вратата.
5. Определянето на следващата среща става по силата на на чл. 17 от настоящия Кодекс.
6. Препоръчва се разделите да не са завинаги.
§21. Случайна среща.
1 При случайна среща се допуска отсъствие на очакването й.
2. При случайна среща се допуска намаляване на речниковия запас на влюбените до употреба на думи, междуметия и други езикови форми без самостоятелно значение.
3. Допуска се минимално количество козметика, отсъствие на парфюм, замяна на последния с ароматизатор на въздуха или аромат на чесън, тридневна брада, несъответствие на броя предмети на нормата (под 4) и други недостатъци.
4. Времето на раздяла, както и времето на провеждане на случайната среща може да бъде сведено до минимум.
Глава 5. Брак.
§22. Брак и любов.
1. Отношения, неуредени в настоящия параграф, се регулират от законодателството за брака и семейството.
2. Допустимо е съчетаване на брачни и любовни отношения.
Глава 6. Прекратяване на любовни отношения.
§23. Правила за прекратяване на любовни отношения.
1. При прекратяване на любовните отношения не се допуска посегателство, сълзи, викове, сополи, точилки и други нежности.
2. Честотата на прекратяване не бива да надвишава един път за времетраенето на всяко любовно отношение.
3. Не се допуска прекратяване на любовни отношения на следващия ден след запознанството.

Раздел II. Отделни методи за изграждане и запазване на любовни отношения.
Глава 7
. Вербални методи на ухажване.
Писмени вербални методи на ухажване
§24. Разновидности на писмените вербални методи на ухажване.
1. За признание се смята кратко послание, съдържащо не повече от три думи, една от които задължително е думата "те".
2. Писмото представлява послание, съдържащо повече от три думи и не по-малко от 17 граматични грешки на една страница.
3. Бележката представлява съобщение от информационен характер, отговарящо на следните условия:
максимум информация върху минимална повърхност на носителя;
намиране на бележката в хладилника, под възглавницата, в чантата, под вратата и на други неочаквани места.
4. Стиховете и техните разновидности (пасквили, оди, поеми) представляват форма на съобщение, създавана и използвана от субекти, страдащи от рядка форма на болест, наречена стихоплетство. Допускат се стихове от типа:
"Люлякова клонка падна на гърди
Мила моя, недей ме забрави."
5. Валентинките представляват специфична форма на съобщение под формата на болно от любов сърце.
§25. Носители на посланията.
1. Хартията е най-разпространеният носител, доколкото търпи всичко и не се изчервява.
2. Стените се използват в качеството им на носител за увековечаване на любовта. 3. Чиновете се използват като носител в строго ограничен период на живота: от 6 до 15-20 години, в зависимост от индивидуалните особености на развитието.
4. По споразумение на страните се допуска употребата и на други носители.
Устни вербални методи на ухажване
§26. Минимален размер на устните вербални методи на ухажване.
1. Честотата на прилагане на отделните вербални методи на ухажване трябва да бъде:
• за песни – не по-малко от 2 пъти седмично;
• за серенади – не по-малко от 1 път месечно;
• за бърборене – не по-малко от 2 пъти дневно;
• за гукане – не по-малко от 5 пъти за среща;
2. Минималният размер на устните вербални методи на ухажване подлежи на преразглеждане от страните не по-рядко от веднъж на тримесечие.
§27. Отделни видове устни вербални методи на ухажване.
1. За песен се приема всякакво съчетание от думи и подобие на мелодия, независимо от наличието или отсъствието у изпълнителя на музикален слух.
2. За серенада се приема продължителна досадна песен, изпълнявана на обществени места в интервала между 23.00 часа и 7.00 часа на следващата сутрин под акомпанимента на съседски ругатни.
3. Бърборенето представлява обичаен обмен на любезности между влюбените, лишен от какъвто и да е смисъл и продължаващ по време на цялата среща.
4. Гукането представлява бърборене, доведено до абсурд от едната страна или двете страни на любовното право. Характеризира се с рязко намаляване на речниковия запас до две-три думи, състоящи се от две-три букви на фона на параноидна фаза на психоза.
5. Законодателството може да предвижда и други видове на устни вербални методи на ухажване.
Глава 8. Невербални методи на ухажване.
§28. Понятие за невербални методи на ухажване.
1. За невербални се смятат методите на ухажване, не свързани с вербализация.
2. В отделни случаи по споразумение на страните се допуска пълна замяна на вербалните методи на ухажване с невербални.
§29. Отделни видове невербални методи на ухажване.
1. Като невербални методи се допускат жестове, докосвания, погледи и други незабранени от закона или споразуменията на страните методи.
2. За жестове се приемат всякакви смислосъдържащи телодвижения на влюбения, насочени към другата страна и не допускащи непосредствен контакт на телата на субектите.
3. За докосвания се смятат всякакви контакти между части от телата на субектите. Разновидности на докосването са:
• целувка – контакт на устните с тялото на любимия, прилаган след хранене в случай на отсъствие на салфетки;
• потупване – контакт с ръка с цел изтръскване на прашинка или наказание;
• пощипване – прилага се в служебна обстановка за поддържане на тонуса на офис-мениджъра;
• други докосвания, предвидени в специално споразумение между страните.
4. Погледът представлява наблюдение на някого, нещо или празното пространство с цел получаване на над 80% от информацията за околния свят, а също така с цел погалване с очи на това, което не е възможно в момента да бъде непосредствено докоснато.

Раздел III. Отговорност на влюбените.
Глава 9. Отговорност на субектите на любовни отношения за неправомерна употреба на любовта.
§30. Надвишаване на нормите за употреба на козметика.
1. Надвишаването на нормите за употреба на козметика, предвидени в параграф 3 от чл. 19 на настоящия Кодекс, предизвикало уплах, се наказва с увеличаване на междуличностното разстояние.
2. Същите действия, причинили сериозни увреждания на здравето, се наказват с лишаване от козметика за период, не по-кратък от два дни.
§31. Надвишаване на обема употребяван парфюм.
Надвишаването на обема на употребявания парфюм, предвиден в параграф 5 от чл. 19 на настоящия Кодекс, довело до задушаване на другата страна, се наказва със скъсяване на времетраенето на срещата до 5 минути.
§32. Неспазване на минималния размер на устните вербални методи на ухажване. Неспазването на минималния размер на устните вербални методи на ухажване, предвиден в чл. 26 от настоящия Кодекс, предизвикало прозяване, дрямка или заспиване на другата страна се наказва с принудително обучение на курсове по гукане.
§33. Надвишаване на определеното времетраене на срещата.
Надвишаването на определеното от параграф 2 от чл. 19 на настоящия Кодекс максимално вретраене на срещата, довело до непредвидени последствия, се наказва с поставяне на брачни окови.

Заключителни и преходни положения
1. Настоящият Кодекс влиза в сила от момента на прочитането му.
2. Надписите върху стени, писмата, стиховете, серенадите, видеоматериалите, както и другите несанкционирани източници на любовно право следва да бъдат приведени в съответствие с нормите на настоящия Кодекс в срок от един месец от публикуването му.

Одобрено за изпълнение:
и.д. Бог на любовта: А. Купидонов

2 коментара :

Bunny каза...

"да защитават любимата жена от хлебарки, мишки, жаби, змии и други гадини;" - и кой то тоз' мъж, бе Паро? Повечето ги е страх от такива работи повече от жените... :Р

Публикуване на коментар